Quality policy

“ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ С ВИСОКО КАЧЕСТВО”

Спецификата на реализираните от „Стар Нейлз-България“ ООД дейности се характеризира с разнообразие на предлаганите продукти/услуги и използваните материали, а това изисква много добра квалификация на персонала, познаване на актуалните тенденции при използването на съвременни материали и технологиите за използването им.

За да постигнем значително развитие в тази посока, ние си поставяме конкретни цели по качеството, които са част от фирмената политиката и са предмет на ежегоден преглед.

За ефективно провеждане на политиката по качеството Ръководството заявява следните основни принципи, които прилага в дейността си:

 1. Удовлетворяване на най-високите изисквания и очаквания на клиентите и пазара;
 2. Поддържане на честни и коректни отношения с клиенти и доставчици на фирмата, основани на взаимна изгода и съобразени с действащите законови и нормативни изисквания;
 3. Най-ценният ресурс на „Стар Нейлз-България“ ООД са хората. Тяхната съпричастност към дейностите на компанията е ключова за постигането, поддържането и гарантирането на качество на продуктите и предоставяните услуги. Затова считаме за основен принцип в политиката по качеството непрекъснатото повишаване на компетентността на служителите, професионалното им развитие и мотивиране на персонала, както и ясното разпределение на задълженията и отговорностите по нива.
 4. Осигуряване на добри условия на труд – ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността на служителите при спазване на приложимите законови изисквания, както и създаване на комфортна и приятна работна среда, която да допринася за ефективността на работното място при извършване на ежедневните дейности;
 5. Регламентираните правила и последователност при изпълнение на дейностите, произтичащи от Системата за управление на качеството и Добри производствени и хигиенни практики /ДПХП/ са задължителни за всеки служител на фирмата;
 6. Непрекъснато подобряване на качеството чрез постоянно наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки; чрез използване на съвременни технологии и съоръжения за постигане на високо качество на продуктите и чрез оптимизиране на процесите в „Стар Нейлз-България“ ООД с цел намаляване на несъответстващите продукти;
 7. Принцип на управление на процеси – дейността на „Стар Нейлз-България“ ООД е резултат от протичането на взаимосвързани процеси, които се разглеждат и управляват като система;
 8. Решенията за дейността на организацията се вземат на базата на обективно съществуващи факти и се основават на актуална и вярна информация. Наличието на работеща система за комуникации и управление на документираната информация създава условия за вземане на правилни решения;
 9. Принцип на управление на риска – овладяването на рисковете и използването на възможностите са основата за постигане на по-добри резултати и предотвратяване на негативни последствия, като задължително се спазват действащите международни и държавни стандарти и приложимите нормативни актове за дейностите в фирмата.
 10. Развиване и поддържане на конкурентните предимства на фирмата, създаващи предпоставки за просперитета на нейните клиенти;
 11. Повишаване на икономическата ефективност от дейността на фирмата
 12. Ръководство на „Стар Нейлз-България“ ООД поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждането и непрекъснатото усъвършенстване на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип на управление

Ръководството на „Стар Нейлз-България“ ООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена и прилагана на всички равнища в организацията и периодично актуализирана с цел непрекъснатото й усъвършенстване.

Аз, Емилия Динкова, в качеството ми на Управител на "Стар Нейлз – България" ООД декларирам личния си ангажимент и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, осигуряваща просперитета на организацията.

Управител: Емилия Динкова

18-01-2021 г

Утвърдено с протокол №1 от 19.01.2021

Cookie policy
The site uses cookies🍪. For more information see our Privacy declaration.
Facebook Messenger лого