Projects

Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

eu ceu

„СТАР НЕЙЛЗ – БЪЛГАРИЯ“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.077-0883-C01 с наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 20.01.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 20.04.2021 г.

Проектни дейности: Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на бизнеса на дружеството чрез загуба на доходи, значително намаляване на присъствието на пазара и блокиране на всякакви инвестиционни намерения. Дейностите по проекта са насочени към нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци. Предвидените дейности по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.077-0883-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

eu ceu

„СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 03.02.2020 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1225-С01 с наименование: „Капацитет за растеж на „СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ“ ООД“. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 383 500,00 лева, като от тях 268 450,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца.

Кратко описание на проектното предложение: „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД е основана през 1993 г. като търговска структура. Първоначално дейността на компанията е свързана с търговията на продукти за маникюр и педикюр. През 2000 г. компанията стартира собствено производство, което е познато на пазара под марката SNB, като днес асортиментът от марката наброява повече от 200 артикула и продължава да расте.

През 2014 година компанията изгради собствена фабрика в Пловдив с над 1200 кв. м. сграден фонд, отговарящ на капацитета и профила на фирмата. Характерно за компанията е, че не се стреми към масовите пазари, произвежда и търгува с натурални професионални козметични продукти.

Фирмата развива основната си икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.

Предвидено е чрез проекта да бъде реализирана дейност за подобряване на производствения капацитет на фирмата чрез закупуване на ново технологично оборудване: Машина за пълнене на пликове с течни, гелообразни и насипни продукти и Етикетираща машина за туби, сашета и пликове. Планираните инвестиции са насочени към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти. Необходимостта от планираната дейност се обуславя от нарастващата продуктова листа и лимитирания производствен капацитет на наличното оборудване, което препятства увеличаване на производството и ни поставя в невъзможност да удовлетворим всички поръчки. Предвиденото за закупуване оборудване е подбрано предвид възможностите да бъде използвано за производството на по-голям и разнообразен обем от продукти.

Очаквани резултати са:

Повишаване конкурентоспособността на фирмата и по-успешното й присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция,оптимизиране на производствените процеси,постигане на по-висока производителност,намаляване на производствените разходи,подобряване на предлаганите продукти

Общата цел на проекта е:

Общата цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на дружеството посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване, които да рефлектират в увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Подобряване на производствения капацитет на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез закупуване на ново технологично оборудване, посредством което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличена производителността.
  2. Засилване на експортния потенциал на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, които повишават ефективността на производствените процеси и подобряват качеството на продуктите.
  3. Повишаване на конкурентоспособността на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД и пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване, които рефлектират в увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираната дейност, насочена към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

ДОКУМЕНТИ

Приложение 3.2 - Публична покана

PDF документ, Размер: 339kb

Приложение 3.4 - Оферта

PDF документ, Размер: 214kb

Проекто договор

PDF документ, Размер: 181kb

Допълнителна информация

PDF документ, Размер: 1656kb

------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Капацитет за растеж на „СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1225-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Създаден на 11 февруари 2020г.