Проекти

eu

В изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-0383-C01 Технологична модернизация в предприятието по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация, в рамките на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”, финансирана от Европейския съюз, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вакуум хомогенизираща и диспергираща машина - 1 бр.”

Тръжна документация - сваляне на ZIP файл

Дата на публикуване: 13.07.2023г

Срок за подаване на оферти: 20.07.2023г

Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

eu ceu

„СТАР НЕЙЛЗ – БЪЛГАРИЯ“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.077-0883-C01 с наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 20.01.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 20.04.2021 г.

Проектни дейности: Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на бизнеса на дружеството чрез загуба на доходи, значително намаляване на присъствието на пазара и блокиране на всякакви инвестиционни намерения. Дейностите по проекта са насочени към нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци. Предвидените дейности по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.077-0883-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Политика за бисквитките
Сайтът използва бисквитки🍪. За информация вижте нашата Декларация за поверителност.
Facebook Messenger лого